Giới thiệu
Hỗ trợ khách hàng
0913 223 469 hipham79 Cho thuê xe
0975 105 048
thuyquynh_bk Cho thuê xe
0943 638 639
nguyenthequyen85 Cho thuê xe
Công trình tiêu biểu
  • Cng Trnh Tiu bi?u
  • D? n Sky Lake
  • D? n Hal Vietnam
  • D? n Splendora
Thống kê truy cập
Online:
1
Thống kê truy cập:
38616
S? ?? c? c?u t? ch?c nhn s?

1. S? ?? t? ch?c nhân s? chung:

2. S? ?? nhân s? kh?i s?n xu?t tr?c ti?p:
3.      CH?C N?NG, NHI?M V? C?A CÁC NHÂN S? CH? Y?U

3.1  Giám ??c Nhà máy

a.      Ch?c n?ng:

-          Giám ??c Nhà máy là ng??i tr?c ti?p ?i?u hành công tác s?n xu?t t?i Nhà máy và ch?u trách nhi?m tr??c Giám ??c ?i?u hành và H?i ??ng qu?n tr? c?a Công ty.

-          ?i?u hành ho?t ??ng s?n xu?t c?a xí nghi?p theo nhi?m v?, k? ho?ch ???c giao. T? ch?c phân công công vi?c, ?ôn ??c, h??ng d?n công nhân trong ca s?n xu?t ??m b?o ?úng ti?n ??, yêu c?u ch?t l??ng.

-          Qu?n lý toàn b? máy móc thi?t b?, v?t t?, thành ph?m, bán thành ph?m, kho bãi.

 

b.      Nhi?m v? c? th?:

-          T? ch?c qu?n lý, s? d?ng lao ??ng, thi?t b? máy  móc có hi?u qu? và ??t n?ng su?t cao nh?t.

-          Ti?p nh?n k? ho?ch s?n xu?t c?a Công ty, t? ch?c ?i?u hành th?c hi?n s?n xu?t ??t k? ho?ch và ti?n ?? giao hàng, ??m b?o k? thu?t, ch?t l??ng s?n ph?m.

-          T? ch?c th?c hi?n t?t các n?i qui c?a công ty v? công tác qu?n lý lao ??ng, qu?n lý tài s?n và qu?n lý s?n xu?t, v? sinh công nghi?p.

-          Xây d?ng ??nh m?c s?n xu?t (v?t t?, nhân công...) ??i v?i t?ng lo?i s?n ph?m ?? ??t hi?u qu? kinh t? cao nh?t.

-          T? ch?c th?c hi?n b?o d??ng, s?a ch?a máy móc, thi?t b?, t?ng h?p, báo cáo v? h? th?ng trang thi?t b?, máy móc c?a Nhà máy và ?? xu?t mua s?m, s?a ch?a.

-          Rà soát, xác ??nh nhu c?u s? l??ng và ch?t l??ng nhân s?, ?? xu?t tuy?n d?ng.

-          T? ch?c ?ào t?o, hu?n luy?n và h??ng d?n nhân viên. Khuy?n khích, ??ng viên, nh?c nh? và ?? xu?t khen th??ng trên c? s? k?t qu? th?c hi?n công vi?c c?a công nhân và quy ??nh c?a công ty.

-          Ph?i h?p công tác ch?t ch? v?i các b? ph?n khác c?a công ty trong quá trình ho?t ??ng.

 

3.2  T? tr??ng s?n xu?t

a.                  Ch?c n?ng:

-          T? tr??ng s?n xu?t là ng??i tr?c ti?p th?c thi các nhi?m v? do Giám ??c nhà máy phân công.

-          T? ch?c phân công công vi?c cho công nhân ??m b?o ti?n ??, ch?t l??ng và an toàn trong s?n xu?t.

 

b.                  Nhi?m v? c? th?:

-          Ti?p nh?n k? ho?ch hàng tháng, hàng tu?n hàng ngày c?a Nhà máy, tr?c ti?p t? ch?c s?n xu?t ?? hoàn thành ch? tiêu ???c giao

-          N?m ch?c tình tr?ng thi?t b?, quy trình v?n hành thu?c ph?m vi qu?n lý, ch? ??ng ?? ??t báo cáo v?i Giám ??c nhà máy v? các tr?c tr?c ho?c phát sinh nh?m ??m b?o cho thi?t b? v?n hành an toàn, liên t?c và ng?n ng?a s? c?.

-          N?m v?ng các quy trình v?n hành, quy trình thao tác, x? lý s? c?, phòng ch?ng cháy n?, quy trình k? thu?t an toàn ?i?n có liên quan ??n nhi?m v? ???c giao.

-          N?m ???c kh? n?ng, s? tr??ng và trình ?? tay ngh? c?a t?ng công nhân trong t? ?? phân công công vi?c h?p lý và có hi?u qu?.

-          Làm g??ng, h??ng d?n và th??ng xuyên ki?m tra ?ôn ??c các t? viên ch?p hành ?úng quy trình, quy ??nh hi?n hành v? k? thu?t s?n xu?t và k? thu?t an toàn; qu?n lý và s? d?ng t?t các trang thi?t b? s?n xu?t, ph??ng ti?n b?o v? cá nhân.

-          Báo cáo k?p th?i v?i c?p trên m?i hi?n t??ng thi?u an toàn, v? sinh công nghi?p trong s?n xu?t mà t? không gi?i quy?t ???c và các tr??ng h?p nguy c? x?y ra tai n?n lao ??ng, s? c? thi?t b? ?? có bi?n pháp gi?i quy?t k?p th?i.

-          Tham gia xây d?ng và ?? xu?t các bi?n pháp phòng ch?ng tai n?n lao ??ng và c?i ti?n s?n xu?t.

 

3.3  Nhân viên ki?m soát ch?t l??ng

a.      Ch?c n?ng:

Nghiên c?u ?? xu?t v?i ban lãnh ??o nhà máy v? công tác t? ch?c qu?n lý và ki?m tra ch?t l??ng s?n ph?m, bao g?m ch?t l??ng nguyên li?u ??u vào và ch?t l??ng thành ph?m.

 

b.      Nhi?m v? c? th?:

-          Theo dõi, ki?m soát ch?t l??ng nguyên li?u ??u vào nh?m ??m b?o ngu?n nguyên li?u ?n ??nh.

-          Ki?m tra, giám sát quy trình s?n xu?t ??m b?o t? l? ph?i tr?n nguyên li?u và ?? ?m.

-          Ki?m tra ch?t l??ng, kích th??c g?ch thành ph?m, t? ch?c phân lo?i và b?o d??ng thành ph?m theo yêu c?u k? thu?t.

-          Qu?n lý và giám sát các n?i quy v? c?p phát v?t t?, nguyên li?u dùng cho s?n xu?t.

-          T?ng h?p báo cáo tình hình ch?t l??ng hàng tháng và ?? xu?t các ph??ng pháp c?i ti?n ch?t l??ng và h? giá thành s?n ph?m.

 
Trân tr?ng!

CÔNG TY C? PH?N QU?C T? CEMENT BRICK VIETNAM

Email: info@cbvvietnam.com